Проекти

ПроектиАрхеологија

Дигитална археолошка карта

Изработка на дигитална археолошка карта за територијата на Општина Свети Николе. Проектот е финансиран од Министерство за култура на Република Северна Македонија во рамките на Годишната програма за финансирање на проекти од културата.
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
ПроектиАрхеологија

Билазора

Систематско археолошко истражување на археолошки локалитет „Градиште“ - Славков дол, с. Кнежје. Во соработка со ТФАХР и со поддршка на Министерство за култура на Република Северна Македонија...
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ