Систематско археолошко истражување на археолошки локалитет „Градиште“ – Славков дол, с. Кнежје.

Во соработка со ТФАХР и со поддршка на Министерство за култура на Република Северна Македонија…