За музејот

Следејќи го минатото и сегашноста Музејот во Свети Николе, го чува, изучува и презентира културното богатство на овчеполието. Зградата во која е сместена ОУ Народен Музеј Свети Николе е споменик на културата, изградена во периодот од 1924 до 1926 година од минатиот век. Објектот е изграден за потребите на тогашната општинска администрација, па затоа и го носи долго време називот стара општинска зграда.

Автор на проектот е Арх. Проф. Сотир Томовски, еден од првите академски образувани архитекти од Македонија.

Зградата е изградена во неокласичен стил, распространет во овој период на овие простори со цел што поголемо доближување до европските традиции и интензивирање на комуникациите со европските земји.

Проектот говори за добро обмислен функционален објект за потребите на тоа време а со својата Архитектура станува знак и репер на централното градско подрачје. Во текот на експлоатацијата, како објект служи за сместување на општинските административни единици, подрачна единица на Министерството за труд и социјална политика и седиште на др. општествени организации.

Формирањето на Општинската музејска збирка е во 1981 год. и се должи на селектираниот и презентиран археолошки материјал. Музејската збирка со зголемувањето на прибраниот материјал и фундус на предмети, прерасна во Народен Музеј – Свети Николе во 1994 год. Со Одлука на Собранието на Општина Свети Николе од Октомври 1991 година објектот е доделен на користење на тогашната музејска збирка, а сега Народен Музеј Свети Николе.

За таа цел во Септември 1994 година изработен е проект за реконструкција и адаптација на просторот од страна на РЗЗСК на РМ. Целосно реновираниот и заштитен како споменик на културата на Р.Македонија, музејот е свечено даден на употреба, во Август 2002 год. Тој е со вкупна површина од 464 м2 корисен простор.

Музејот ги содржи следните постојани поставки: археолошка, етнолошка, историска, лапидариумот, како и просторот за повремени изложби и настани.

Администрација

Вработени во музејот

Директор

Александар Нацев

Друг стручен соработник во ЗКН

Валентина Ташева

Кустос советник

Благица Стојанова

Кустос археолог

Александар Данев

Едукатор

Живко Бошковски

Партнери

Партнери на музејот

Документи

Програма и извештаи од музејот